Description
Ingredients:

Manikya Pishti 100 mg.

Panna Pishti 100 mg.

Mukta Pishti 25 mg.

Prawal Pishti 100 mg.

Shring Bhasma 100 mg.

Sangyashav Pishti 100 mg.

Kaharwa Pishti 50 mg.

Swarna Vark 5 mg.

Ropya Vark 10 mg.

Dariyai Nariyal 100 mg.

Abersham 10 mg.

Ambar 10 mg.

Akik Pishti 250 mg.

Brahmi 40 mg.

Uses: