Description
Ingredients:

Shrang Bhasma 25%

Godanti Bhasma 25%

Swarn Makshik Bh. 25%

Sonth 25%

Uses: